Register

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 ในชนิดกีฬา E-sport (CS:GO)

Prize

ได้เข้าศึกษา ตามเงื่อนไขที่ประกาศของทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ (พิจารณาจากการให้คะแนนของคณะกรรมการตัดสิน)